Νομικά θέματα - Θεματολογία


Kavala G.G.law firm

Κλήση
στο κινητό

messenger-kavala-lawyers

George
Giagkoudakis

voice search

Φωνητική
Aναζήτηση


videos,Kavala G.G.law firm

Youtube
βίντεο

Whatsapp
Viber
Τηλεδιάσκεψη
(κατόπιν ραντεβού)


Προσοχή: Νέος Ποινικός Κώδικας & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Σε ισχύ από 1 Ιουλίου 2019.

"ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ"
μου είπε ένας κύριος που ήθελε να χωρίσει (ΑΡΘΡΟ/VIDEO)

Top 16 συμβουλευτικά άρθρα για ΔΙΑΖΥΓΙΟ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

live-chat,ζήσε την εμπειρία ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ!


ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


25/7/16

Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων για επιμέλεια ανηλίκων τέκνων και διατροφή της συζύγου, ανηλίκων τέκνων και ενήλικου τέκνου.


Παραθέτω παρακάτω αυτούσιο κείμενο απόφασης ασφαλιστικών μέτρων για επιμέλεια ανηλίκων τέκνων και διατροφή συζύγου, ανηλίκων τέκνων και ενήλικου τέκνου. Στη δίκη αυτή παραστάθηκα ως πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτησίβλητου.


   Αριθμός απόφασης   .........../2014
Αριθμός κατάθεσης αίτησης ......./2013
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
(Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

Αποτελούμενο από τη Δικαστή ............, Πρόεδρο Πρωτοδικών.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την ......2014, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΣΩΝ: 1) ΑΑΑΑΑΑ του ΑΑΑΑΑΑ, κατοίκου  ........, για τον εαυτό της ατομικά και για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων της, ΧΧΧΧΧΧΧ και ΚΚΚΚΚ, και 2) ΜΜΜΜΜΜ του ΓΓΓΓΓΓΓ, κατοίκου  .........., που παραστάθηκαν αμφότερες μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, ...................., ο οποίος κατέθεσε σημείωμα.

ΤΟΥ ΚΑΘΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: ΓΓΓΓΓΓ του ΔΔΔΔΔΔ,  κατοίκου ................, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Γιώργου Γιαγκουδάκη, ο οποίος κατέθεσε σημείωμα.

Οι αιτούσες ζητούν να γίνει δεκτή η από .........2013 και με  αριθμό κατάθεσης .........../2013 αίτηση τους, που προσδιορίσθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.

 Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του  Δικαστηρίου, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα σημειώματα τους.

 ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

23/7/16

Απόφαση διαζυγίου λόγω διετούς διάστασης - Νομολογία

Παραθέτω παρακάτω αυτούσιο κείμενο απόφασης διαζυγίου λόγω διετούς διάστασης ερήμην εναγομένης. Στη δίκη αυτή παραστάθηκα ως πληρεξούσιος δικηγόρος του ενάγοντα.


Αριθμός απόφασης ...../2014
(Αριθμός κατάθεσης αγωγής ../...........2014)
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΑΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή, ..............., Πρωτοδίκη, που ορίστηκε από τη Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο και τη Γραμματέα, ...............
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριο του, στις ... Οκτωβρίου 2014, για να δικάσει τη με αριθμό κατάθεσης .../.......2014 αγωγή διαζυγίου μεταξύ :

ΤΟΥ    ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ XXXXXXXXXXXXX    του ΧXXXXX, κατοίκου Καβάλας, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου, Γεωργίου Γιαγκουδάκη, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις μαζί με το υπ' αριθμ. ....../2014 γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δ.Σ. Καβάλας.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ : ΨΨΨΨΨΨΨΨ του ΨΨΨΨΨΨ, κατοίκου Καβάλας, η οποία δεν παραστάθηκε.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης στο ακροατήριο ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ενάγοντος ζήτησε να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

21/7/16

Πότε μπορεί να γίνει νόμιμα αποκλήρωση κατιόντος για σοβαρό πλημμέλημα του?

Κατά το άρθρο 1840 Α.Κ. (Λόγοι αποκλήρωσης υπέρ του ανιόντος): 

"Ο διαθέτης μπορεί να αποκληρώσει τον κατιόντα αν: 
1. επιβουλεύθηκε τη ζωή του διαθέτη, του συζύγου ή άλλου κατιόντος του διαθέτη,
2. προκάλεσε με πρόθεση σωματικές κακώσεις στο διαθέτη ή στο σύζυγό του, από τον οποίο κατάγεται ο κατιών,
3. έγινε ένοχος κακουργήματος ή σοβαρού πλημμελήματος με πρόθεση, κατά του διαθέτη ή του συζύγου του, 
4. αθέτησε κακόβουλα την υποχρέωση που είχε από το νόμο να διατρέφει το διαθέτη, 
5. ζει βίο άτιμο ή ανήθικο, παρά τη θέληση του διαθέτη. Η αποκλήρωση για το λόγο αυτό είναι άκυρη, αν ο κατιών κατά το θάνατο του διαθέτη είχε οριστικά εγκαταλείψει τον άτιμο ή ανήθικο βίο."

14/7/16

Διατροφή στην πρώην σύζυγο μετά το διαζύγιο - Νομολογία

Συνεισφορά στη Διατροφή της πρώην σύζυγου 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ 


ΑΠΟΦΑΣΗ       ........./2003
Αριθμός κατάθεσης αγωγής ........../.........-2002
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή .........., Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα .................

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την ..... Απριλίου 2003 για να δικάσει την αγωγή με αριθμό καταθέσεως ......./.....2002 και αντικείμενο διατροφή συζύγου μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ ΝΝΝΝΝΝΝ του ΝΝΝΝΝ, πρώην συζ. ΦΦΦΦ ΛΛΛΛΛ, κατοίκου Θεσσαλονίκης, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Θεσσαλονίκης ........ ( ΑΜ ..... ).
ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ΦΦΦΦ ΛΛΛΛΛ του ΛΛΛΛ, κατοίκου Θεσσαλονίκης, που παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας του δικηγόρου Θεσσαλονίκης ....... ( ΑΜ ....... ), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή διώκεται όπως, υποχρεωθεί ο εναγόμενος, με απόφαση προσωρινώς εκτελεστή, να προκαταβάλλει στην αρχή κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα δύο ετών (2) ετών από την επίδοση της αγωγής, ως τακτική εις χρήμα διατροφή στην ενάγουσα πρώην σύζυγό του το ποσό των 550 Ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της πληρωμής κάθε δόσης μέχρις εξοφλήσεως, λόγω του ότι από της εκδόσεως του διαζυγίου των και εφεξής, η ενάγουσα δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή της από τα εισοδήματά της ή από την περιουσία της, ούτε και από το προϊόν της εργασίας της, την οποία δεν μπορεί να ασκήσει ενόψει της ηλικίας της και της κακής κατάστασης της υγείας της, ενώ ο εναγόμενος, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αγωγή, έχει την οικονομική δυνατότητα να καταβάλλει την αιτούμενη διατροφή, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δική του διατροφή και να καταδικασθεί στην προκαταβολή των εξόδων και τελών της δίκης, ως και στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. 

12/7/16

Απόρριψη αγωγής πατέρα για αφαίρεση γονικής μέριμνας και διατροφή ανηλίκου - Νομολογία

                  ΑΠΟΦΑΣΗ  ... /2001 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                      Αριθμός κατάθεσης αγωγής ......../....-10-2001

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή ..........., Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα ..............
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την ......... 2002 για να δικάσει την αγωγή με αριθμό καταθέσεως ......./........-10-2001 και αντικείμενο αφαίρεση γονικής μέριμνας-διατροφή ανηλίκου τέκνου μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ ........... ....... του ............, κατοίκου Θεσσαλονίκης, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του
δικηγόρου Θεσσαλονίκης .............. του ............ ( ΑΜ ........ ).

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ ............. ............ του ............, ως ασκούσας την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της ........., κατοίκου Θεσσαλονίκης, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Θεσσαλονίκης ............ ............. του ............ ( ΑΜ ........ ).

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπο κρίση αγωγή ο ενάγων, αφού εκθέτει ότι από το νόμιμο γάμο του με την εναγομένη απέκτησε ένα ανήλικο αγόρι, ηλικίας ήδη 2 ετών, ότι η έγγαμη συμβίωσή του με αυτήν διακόπηκε οριστικά τον Σεπετέμβριο του 1999 και ότι έκτοτε το ανήλικο τέκνο του διαμένει με τη μητέρα του, στην οποία ανατέθηκε η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ζητεί να αφαιρεθεί από αυτήν η γονική μέριμνα καθόλα τα αντικείμενά της, ή άλλως μόνο η επιμέλεια, λόγω κακής άσκησής της, σύμφωνα με όσα αναλυτικά εκθέτει στην αγωγή και να ανατεθεί η άσκηση αυτής στον ίδιο ή και σε τρίτο πρόσωπο και συγκεκριμένα στη μητέρα του.

Ζητεί ακόμη να υποχρεωθεί η εναγομένη, με απόφαση προσωρινώς εκτελεστή, να καταβάλει σ΄αυτόν, ως συμμετοχή της στην τακτική διατροφή του τέκνου τους, για χρονικό διάστημα δύο ετών από την επίδοση της αγωγής, το ποσό των 40.000 δραχμών προκαταβολικά κάθε μήνα, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και τέλος να απαγγελθεί εναντίον της προσωπική κράτηση και να απειληθεί κατ’ αυτής χρηματική ποινή ως μέσον αναγκαστικής εκτελέσεως της αποφάσεως. 

7/7/16

Τι θα πρέπει να κάνει ο διαζευγμένος ΑΜΕΣΑ μετά το αμετάκλητο της απόφασης διαζυγίου του?

Καταρχήν θα πρέπει ο/η διαζευγμένος/νη να μάθει ΥΠΕΥΘΥΝΑ από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του πότε καθίσταται αμετάκλητη η απόφαση διαζυγίου του. 

  Στη συνέχεια αφού μάθει την ακριβή ημερ/νία του αμετακλήτου της απόφασης διαζυγίου

1. Θα πρέπει  να αιτηθεί και να δηλώσει (υπογράφοντας στη ληξιαρχική πράξη) εντός μηνός από του αμετακλήτου τη λύση του γάμου του στο αρμόδιο Ληξιαρχείο  του Δήμου προσκομίζοντας: 

 σε περίπτωση διαζυγίου αντιδικίας 
- α.  την απόφαση διαζυγίου, 
την έκθεση επίδοσης της δικαστικού επιμελητή στον αντίδικο σύζυγο και 
το πιστοποιητικό μη ασκήσεως ενδίκων μέσων του αρμόδιου Πρωτοδικείου, από τα οποία προκύπτει αμετάκλητο της απόφασης, ή 

σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου 
-β. την απόφαση διαζυγίου, την έκθεση παραίτησης από τα ένδικα μέσα και το πιστοποιητικό μη άσκησης ενδίκων μέσων .

2. Αν ο γάμος είναι  θρησκευτικός  τότε επιπλέον:

2/7/16

Τιμωρείται ο βιασμός μεταξύ συζύγων ?

Ναι, ο συζυγικός βιασμός είναι έγκλημα και μάλιστα σοβαρό κακούργημα, που τιμωρείται αυστηρά με κάθειρξη. Κατά τη διάταξη του άρθρου 336 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3500 της 23/24.10.2006:


«’Οποιος με σωματική βία ή με απειλή σπουδαίου και άμεσου κινδύνου εξαναγκάζει άλλον σε συνουσία ή σε άλλη ασελγή πράξη ή σε ανοχή της τιμωρείται με κάθειρξη».  


Με την  ανωτέρω τροποποιητική διάταξη επήλθε απάλειψη από τη παράγραφο 1 του άρθρου 336 Π.Κ. του όρου «εξώγαμη» (όσον αφορά την συνουσία ή την ασελγή πράξη) περιλαμβάνοντας  πλέον στην έννοια του βιασμού και τον συζυγικό βιασμό.  


Πριν την τροποποίηση γινόταν δεκτό ότι ο εξαναγκασμός του/της συζύγου προς συνουσία δεν αποτελεί βιασμό, διότι αποκλείεται το άδικο από το δικαίωμα και καθήκον που απορρέει από το γάμο. Εντούτοις και προ της τροποποίησης που απαιτούνταν να είναι εξώγαμη (εκτός γάμου) η συνουσία για να υπάρχει βιασμός, γίνονταν δεκτό ότι τελείται βιασμός  και σε περίπτωση εξαναγκασμού σε συνουσία της συζύγου από τον σε διάσταση σύζυγο, όταν είχε επέλθει χωρισμός από τραπέζης και κοίτης μεταξύ των συζύγων ή ακόμα περισσότερο όταν είχε ασκηθεί αγωγή διαζυγίου.* ΑΝ κάνεις αναζήτηση με λέξη κλειδί και θες να δεις περισσότερα διαθέσιμα αποτελέσματα πάτησε δεξιά το πράσινο κουμπί με το δεξί λευκό βέλος => μέχρι να βρείς αυτό που ψάχνεις στις εμφανιζόμενες αναρτήσειςΠληροφορίες - Information

Η Φωτό Μου
Καβάλα, Kavala, Greece, Greece
Giagkoudakis Law Office - Greek Law office located in Kavala since 1990, offering quality legal assistance in all fields of law, mainly in divorce/family law, criminal and civil law. . Tel. +30 2510834031, +306945227120 giagkoud@yahoo.com dikigoros-diazygion.gr giagkoudakis-dikigoros.gr

"Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε άμεσα, πιστά και με συνέπεια".
Δικηγορικό Γραφείο Γιώργος Γιαγκουδάκης, Καβάλα (Βενιζέλου 34).

Διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων από το 1990 κυρίως οικογενειακές (διαζύγια) αστικές, ποινικές υποθέσεις. 24ωρη Online Υποστήριξη giagkoud@yahoo.com Site- Βιογραφικό - gglaw.Για πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας ή κλείσιμο ραντεβού καλέστε στο 2510834031 ή 6945227120

> ΑΠΟ MOBILE ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
> ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΕ MOBILE ΠΡΟΒΟΛΗ